روزنامه پیام زمان
  •  info@zamandaily.ir

  •  02188481891

  •   09123624182چرخش جامعه در دور تسلسل یا بر مدار توقف پُک!
الهام آمرکاشی
 
اتفاقات روزمره ای در جامعه مدنی رخ می دهد که شفافیت و حقانیت در خصوص مسائل حائز اهمیت که در جرگه راهبردی ترین موارد کشوری نیز محسوب