سرمقاله | موضوع | روزنامه سراسری پیام زمان روزنامه پیام زمان
  •  info@zamandaily.ir

  •  02188481891

  •   09123624182تصویب قانون مبارزه با کار کودک، شاید وقتی دیگر!
الهام آمرکاشی
 
بیست و دوم خرداد ماه برابرِ۱۲ ژوئن، روز جهانی مبارزه با کار کودک، سالهاست در تقویم و برگه های مناسبتیِ کشور قرار گرفته اما تمهی

پیامک “جرم کشف حجاب”، موضوع یا معضل!
الهام آمرکاشی
 
“جرم کشف حجاب در خودرو”، عنوان پیامکی است که برای افراد کثیری که خودرویی به نام آنها ثبت است ارسال شده و با تهدیدِ “توقیف خود

چرخش جامعه در دور تسلسل یا بر مدار توقف پُک!
الهام آمرکاشی
 
اتفاقات روزمره ای در جامعه مدنی رخ می دهد که شفافیت و حقانیت در خصوص مسائل حائز اهمیت که در جرگه راهبردی ترین موارد کشوری نیز محسوب