روزنامه پیام زمان
  •  info@zamandaily.ir

  •  02188481891

  •   09123624182

روزنامه پیام زمان

دوره انتشار: روزنامه 

موضوع: اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و ورزشی 

صاحب امتیاز: موسسه همگامان اندیشه زمان 

مدیر مسئول: محمود حیدری

سردبیر: سعید حیدری